استرادشر

ترکیبات: بستنی، نوتلا ، توت فرنگی ، گارنیش